Medezeggenschapsraad

Onze school heeft een medezeggenschapsraad. Dit inspraakorgaan bestaat uit drie ouders en twee personeelsleden.

De MR kan onder andere invloed uitoefenen op het beleid dat de school maakt. Deze invloed bestaat uit een advies- en een instemmingsrecht. Periodiek vergadert de MR over diverse (beleids)onderwerpen betreffende De Korf. Deze vergaderingen van de MR zijn openbaar. In de Korfkalender leest u de samenstelling. Via de Korfinfo wordt u geïnformeerd over de vergaderdata van de MR.

Samenstelling

De MR bestaat uit drie ouders van leerlingen en twee leerkrachten van De Korf:

Oudergeleding:

  • voorzitter: –
  • ouderlid: Mark Visser
  • ouderlid: Tanja Haitsma van Delden
  • ouderlid: Kim Stokkers-Ten Brink

Personeelsgeleding:

  • Monique Huisman- Balsters
  • Remco Wijnbergen

De MR is te bereiken via e-mail: mr@dekorfapeldoorn.nl

GMR

De MR van De Korf is ook vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de Veluwse Onderwijsgroep. Met name de communicatie met de achterban – de MR’s van de diverse scholen – heeft alle aandacht. Waar in de medezeggenschapsraad op schoolniveau schoolse zaken worden besproken, komen in de GMR bovenschoolse zaken aan de orde.

De Korf

Postmeestersdreef 2
7328 KM Apeldoorn

telefoon:
055- 533 60 94

e-mail:
directie@dekorfapeldoorn.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep