Onderwijsinhoud

Onderwijsinhoud 

Hieronder volgt systematisch een beknopt overzicht van de onderwijsinhoud, gekoppeld aan de in de wet genoemde ontwikkelingsgebieden. Meer informatie kunt u lezen in onze

schoolgids

Groep 1 en 2

Op jenaplanschool De Korf leren de kinderen van groep 1 en 2 spelenderwijs, volgens de uitgangspunten van International Early Years Curriculum (IEYC);

Zelfsturing:

De mate waarin kinderen in staat zijn om doelgericht hun eigen gedrag te sturen, is van invloed op de manier waarop zij leren en op de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind. Kinderen leren door spel hun eigen gedrag te reguleren en hebben daar voordeel van bij het aanleren van vaardigheden zoals rekenen en lezen in de hogere groepen.

Talentontwikkeling:

Wij gaan op zoek naar talenten van kinderen. Niet door het aanbieden van kant-en-klare programma’s, maar vooral door situaties te creëren die uitdagen tot allerlei vormen van spel. We sluiten hierbij aan bij de belevingswereld van de kinderen en gebruiken de units van IEYC.

Spel als uitgangspunt:

Door spel wordt de eigen ontwikkeling gestimuleerd en bereiden we kinderen voor op ‘de grote mensen wereld’. Door het spelen van rollen leren de kinderen steeds beter zichzelf aan te sturen: bij een rol hoort bepaald gedrag waardoor ze ander (impulsief) gedrag uitstellen. Daarmee sturen kinderen hun eigen handelen.

Rijke speel-leeromgeving:

Een rijke speel-leeromgeving, die aansluit bij het actuele thema is het uitgangspunt. Wij observeren in welke ontwikkelingsfase het kind zit en verwerken dit met behulp van observaties en registraties in het volgsysteem KIJK. We spelen mee met het kind en dagen het uit om de volgende stappen te zetten (zone van de naaste ontwikkeling).

Groep 3 tot en met 8

Lezen, spelling en schrijven

Wij werken in groep 3 met de methode voor aanvankelijk lezen en spellen ‘Lijn 3’ en van groep 4 tot en met groep 8 met de werkwijze ‘Zo leer je lezen en spellen’ Vanaf groep 3 leren de kinderen schrijven volgens de methode ‘Klinkers’. Ook werken we volgens de richtlijnen van het dyslexieprotocol en ondersteunen wij ‘moeilijke lezers’ door Connect lezen en Ralfi lezen in te zetten

Rekenen en wiskunde

In groep 3 werken wij op school met de rekenmethode ‘Getal en ruimte’ en vanaf groep 4 rekenen alle kinderen op een tablet volgens de werkwijze Snappet. Snappet is een interactieve vervanging voor de werkboeken en de schriften. Het voordeel van het werken met Snappet is dat kinderen direct feedback krijgen op de gemaakte opgaven en dat het een adaptief systeem is. Hiermee wordt bedoeld dat de lesstof afgestemd wordt op het niveau van een kind, zodat hij/ zij op haar eigen niveau wordt uitgedaagd. Naast Snappet gebruiken we verschillende methodes om kinderen op individueel niveau te begeleiden: ‘Maatwerk’, ‘Alles telt’, ‘Met sprongen vooruit’, ‘Somplex’, ‘Kien’, ‘De wereld rond in 80 dagen’ en ‘Rekentuin’.

International Primary Curriculum (IPC)

Wereldoriëntatie is het is het hart van ons onderwijs. Kinderen maken op een kennis met de cultuur, natuur en de samenleving door middel van projectonderwijs. Ze leren daarvoor, binnen hun mogelijkheden, verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf, elkaar en hun omgeving. Mee te denken en als het kan mee te beslissen. Op De Korf werken we in wisselende units binnen IEYC (gr. 1/2) en IPC (3 t/m 8). Binnen deze units werken wij aan kennis-, vaardigheids- en houdingsdoelen binnen de leergebieden; natuuronderwijs, aardrijkskunde, geschiedenis, wetenschap & techniek, mens & maatschappij, ICT, creatieve vorming en internationalisering.

Kunst & Cultuur

Jenaplanschool de Korf wil zich profileren als Kunst & Cultuur school. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich breed ontwikkelen en dat ze zich oriënteren op kunstzinnige en culturele aspecten die een rol spelen in hun leefwereld. Dat zij kennis verwerven van de actuele kunstzinnige en culturele diversiteit en dat ze die leren begrijpen en waarderen. Daarnaast: wij vinden het van belang dat onze leerlingen zich leren openstellen voor kunstzinnige aspecten, dat zij kunnen genieten van schilderijen en beelden, van muziek, van taal en beweging, en daarop kunnen reflecteren. Tenslotte bieden we kunstzinnige vorming aan, omdat onze leerlingen zich op die manier kunnen uiten (gevoelens en ervaringen). De lessen creatieve vorming worden zo veel mogelijk geïntegreerd binnen onze IPC units.

Bewegingsonderwijs

Iedere groep krijgt afwisselend spellessen en toestellessen in onze gymzaal, waarbij de kinderen specifieke vaardigheden in een doorgaande lijn aangeleerd krijgen. Naast de vaste gymtijden in de gymzaal geeft de speelzaal gelegenheid tot aanvullend bewegingsonderwijs.

Engels

Op Jenaplanschool De korf beginnen we met Engels vanaf groep 1 en leren we spelenderwijs de Engelse taal. We maken daarbij gebruik in de groepen 1-4 van de methode Ipockets. Bij de Engelse les zijn spreekvaardigheid en luistervaardigheid uitgangspunt. Vanaf groep 5 werken we met de methode Tweens. Kinderen oefenen daarbij online op het eigen niveau en snelheid Engelse taalvaardigheden en daarnaast is er wekelijks Engelse les in de stamgroep.

Kanjertraining

Wij werken op De Korf met de methode ‘Kanjertraining’. Deze training sluit goed aan bij onze jenaplanvisie. Het team is opgeleid en gecertificeerd.

De Korf

Postmeestersdreef 2
7328 KM Apeldoorn

telefoon:
055- 533 60 94

e-mail:
directie@dekorfapeldoorn.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep