Onderwijsinhoud

Onderwijsinhoud 

Hieronder volgt systematisch een beknopt overzicht van de onderwijsinhoud, gekoppeld aan de in de wet genoemde ontwikkelingsgebieden. Meer informatie kunt u lezen in onze

schoolgids

Groep 1 en 2

Op jenaplanschool De Korf leren de kinderen van groep 1 en 2 spelenderwijs, volgens de uitgangspunten van International Early Years Curriculum (IEYC). Binnen de projecten van IEYC wordt door middel van spel gewerkt aan de leerdoelen van groep 1/2.

Zelfsturing

De mate waarin kinderen in staat zijn om doelgericht hun eigen gedrag te sturen, is van invloed op de manier waarop zij leren en op de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind. Kinderen leren door spel hun eigen gedrag te reguleren en hebben daar voordeel van bij het aanleren van vaardigheden zoals rekenen en lezen in de hogere groepen.

Talentontwikkeling

Wij gaan op zoek naar talenten van kinderen. Niet door het aanbieden van kant-en-klare programma’s, maar vooral door situaties te creëren die uitdagen tot allerlei vormen van spel. We sluiten hierbij aan bij de belevingswereld van de kinderen en gebruiken de units van IEYC.

Spel als uitgangspunt

Door spel wordt de eigen ontwikkeling gestimuleerd en bereiden we kinderen voor op ‘de grote mensen wereld’. Door het spelen van rollen leren de kinderen steeds beter zichzelf aan te sturen: bij een rol hoort bepaald gedrag waardoor ze ander (impulsief) gedrag uitstellen. Daarmee sturen kinderen hun eigen handelen.

Rijke speel-leeromgeving

Een rijke speel-leeromgeving, die aansluit bij het actuele thema is het uitgangspunt. Wij observeren in welke ontwikkelingsfase het kind zit en verwerken dit met behulp van observaties en registraties in het volgsysteem KIJK. We spelen mee met het kind en dagen het uit om de volgende stappen te zetten (zone van de naaste ontwikkeling).

Groep 3 tot en met 8

Lezen, spelling en schrijven

Wij werken in groep 3 met de methode voor aanvankelijk lezen en spellen ‘Lijn 3’ en van groep 4 tot en met groep 8 met de werkwijze ‘Zo leer je lezen en spellen’ Vanaf groep 3 leren de kinderen schrijven volgens de methode ‘Klinkers’. Ook werken we volgens de richtlijnen van het dyslexieprotocol en ondersteunen wij ‘moeilijke lezers’ door Connect-, Ralfi lezen en Bouw! in te zetten. Binnen ons onderwijs is veel aandacht voor technisch- en begrijpend lezen.

Rekenen en wiskunde

In groep 3 werken wij op school met de rekenmethode ‘Getal en ruimte’ en vanaf groep 4 rekenen alle kinderen op een door school gefaciliteerde chromebook met Gynzy (adaptieve software).  Gynzy is een interactieve vervanging voor de werkboeken en de schriften. Het voordeel van het werken met Gynzy is dat kinderen direct feedback krijgen op de gemaakte opgaven en dat het een adaptief systeem is. Hiermee wordt bedoeld dat de lesstof afgestemd wordt op het niveau van een kind, zodat hij/ zij op haar eigen niveau wordt uitgedaagd. Naast Gynzy gebruiken we verschillende methodes om kinderen op individueel niveau te begeleiden: ‘Maatwerk’, ‘Met sprongen vooruit’ & ‘Rekentijgers’.

International Primary Curriculum (IPC)

Wereldoriëntatie is het is het hart van ons onderwijs. Op De Korf werken we in wisselende units binnen IEYC (gr. 1/2) en IPC (3 t/m 8). Binnen deze units werken wij aan kennis-, vaardigheids- en houdingsdoelen binnen de leergebieden; natuuronderwijs, aardrijkskunde, geschiedenis, wetenschap & techniek, mens & maatschappij, ICT, kunst & cultuur en burgerschap & internationalisering. De vorderingen leggen we vast in Mijnrapportfolio. Meer over het inloggen op Mijnrapportfolio leest u hier.

Kunst & Cultuur

Jenaplanschool de Korf is een erkende CMK (Cultuur Met Kwaliteit) school. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich breed ontwikkelen en dat ze zich oriënteren op kunstzinnige en culturele aspecten die een rol spelen in hun leefwereld. Dat zij kennis verwerven van de actuele kunstzinnige en culturele diversiteit en dat ze die leren begrijpen en waarderen. Daarnaast: wij vinden het van belang dat onze leerlingen zich leren openstellen voor kunstzinnige aspecten, dat zij kunnen genieten van schilderijen en beelden, van muziek, van taal en beweging, en daarop kunnen reflecteren. Tenslotte bieden we kunstzinnige vorming aan, omdat onze leerlingen zich op die manier kunnen uiten (gevoelens en ervaringen). De lessen creatieve vorming worden zo veel mogelijk geïntegreerd binnen onze IPC units.

Wetenschap & techniek

Binnen ons onderwijs is veel aandacht voor de koppeling tussen wetenschap & techniek en andere lessen. Zo integreren we wetenschap & techniek bij taalopdrachten en binnen het IPC. We hebben sinds schooljaar 2022 een goed gevuld talentenlab met uiteenlopende materialen gericht op programmeren, ontdekken en creëren waarbij we leerlingen aanmoedigen zichzelf door de jaren heen te ontwikkelen in alles rondom de kennisgebieden wetenschap en techniek.

Burgerschap & internationalisering:

Op onze school is de aandacht voor burgerschap geïntegreerd in het totaal aanbod. In het visiestuk ‘Actief burgerschap en sociale integratie op onze school’ leest u hier meer over (link: Visiestuk Actief burgerschap en sociale integratie )

Bewegingsonderwijs

Iedere groep krijgt afwisselend spellessen en toestellessen in onze gymzaal, waarbij de kinderen specifieke vaardigheden in een doorgaande leerlijn aangeleerd krijgen. Naast de lessen bewegingsonderwijs is er een dans docente vanuit Tim Koldenhof aangesloten bij het team. Zij verzorgd op de vrijdagochtend danslessen aan alle leerlingen.

Engels

Op Jenaplanschool De korf beginnen we met Engels vanaf groep 1 en leren we spelenderwijs de Engelse taal. We maken daarbij gebruik in de groepen 1-4 van de methode Ipockets. Bij de Engelse les zijn spreekvaardigheid en luistervaardigheid uitgangspunt. Vanaf groep 5 werken we met de methode Tweens. Kinderen oefenen daarbij online op het eigen niveau en snelheid Engelse taalvaardigheden en daarnaast is er wekelijks Engelse les in de stamgroep.

Kanjertraining

Wij werken op De Korf met de methode ‘Kanjertraining’. De kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief). Deze training sluit goed aan bij onze jenaplanvisie. Het team is opgeleid en gecertificeerd.

De Korf

Postmeestersdreef 2
7328 KM Apeldoorn

telefoon:
055- 533 60 94

e-mail:
directie@dekorfapeldoorn.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep