Medezeggenschapsraad

Onze school heeft een medezeggenschapsraad. Dit inspraakorgaan bestaat uit twee ouders en twee personeelsleden.

De MR kan onder andere invloed uitoefenen op het beleid dat de school maakt. Deze invloed bestaat uit een advies- en een instemmingsrecht. Periodiek vergadert de MR over diverse (beleids)onderwerpen betreffende De Korf. Deze vergaderingen van de MR zijn openbaar. In de Korfkalender leest u de samenstelling. Via de Korfinfo wordt u geïnformeerd over de vergaderdata van de MR.

Samenstelling

De MR bestaat uit twee ouders van leerlingen en twee leerkrachten van De Korf:

Oudergeleding:

  • voorzitter: Dhr. A. van den Dool
  • ouderlid: Mevr. I. van Leeuwen

Personeelsgeleding:

  • Mevr. K. van Breda
  • Mevr. K. Jager

De MR is te bereiken via e-mail: mr@dekorfapeldoorn.nl

Notulen

Notulen vergadering 7 december 2017
Notulen vergadering 16 juni 2017
Notulen vergadering 30 mei 2017
Notulen vergadering 27 maart 2017
Notulen vergadering 23 januari 2017
Notulen vergadering 7 November 2016

GMR

De MR van De Korf is ook vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de Veluwse Onderwijsgroep. [externe link maken]  Met name de communicatie met de achterban – de MR’s van de diverse scholen – heeft alle aandacht. Waar in de medezeggenschapsraad op schoolniveau schoolse zaken worden besproken, komen in de GMR bovenschoolse zaken aan de orde.

De Korf

Postmeestersdreef 2
7328 KM Apeldoorn

telefoon:
055- 533 60 94

e-mail:
directie@dekorfapeldoorn.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep