Overblijven

De Korf kent een TSO (tussenschoolse opvang) waar in principe alle kinderen overblijven op school.

Omdat kinderen uit de wijde omgeving komen, heeft onze school de mogelijkheid voor TSO = Tussen Schoolse Opvang. Onze middagpauze duurt drie kwartier. De kinderen eten in hun eigen stamgroep in aanwezigheid van een begeleider.

Het professionaliseren van de TSO heeft geresulteerd in het oprichten van de stichting TSO. De stichting bestaat uit een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur welke verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken. Dit bestuur heeft een TSO-coƶrdinator, twee TSO-begeleiders en pleinouders aangesteld.
FRIS! is de organisatie die de professionele begeleiding verzorgt. Zij begeleiden en versterken het spel. De pleinouders worden elk jaar geschoold door het volgen van de Kanjertraining of de cursus Overblijven. Bovendien vragen wij aan alle pleinouders een Verklaring Omtrent Gedrag. Tijdens de middagpauze staat, naast deze begeleiders ook een leerkracht op het plein. Er zijn gedragsregels opgesteld waarin kinderen geacht worden zich te houden. Op deze manier is de veiligheid van de kinderen, ook tijdens de pauze, gewaarborgd.

Aan de TSO zijn kosten verbonden. Jaarlijks worden deze kosten vastgesteld en via de Korfkalender aan ouders gecommuniceerd.

De Korf

Postmeestersdreef 27
7328 KM Apeldoorn

telefoon:
055- 533 60 94

e-mail:
directie@dekorfapeldoorn.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep