Team

Het team van De Korf is een hardwerkend, enthousiast team dat is samengesteld uit mensen van verschillende leeftijden en ervaringen. Door intensief samen te werken kunnen we elkaar inspireren, aanvullen en is er ruimte voor ieders inbreng. Het team bestaat uit een clusterdirecteur, een locatiedirecteur, leerkrachten, een intern begeleider en ondersteunend personeel.

Stamgroepsleider

Iedere stamgroep heeft één of maximaal twee stamgroepsleiders. De leerlingen hebben het meest contact met deze leerkracht(en). Extra gezichten voor bijvoorbeeld instructie in niveaugroepen, proberen wij tot het minimum te beperken, maar is niet altijd te voorkomen. Het streven is dat alle stamgroepsleiders de jenaplanopleiding hebben gevolgd of gaan volgen.

Managementteam

Het managementteam van De Korf bestaat uit een clusterdirecteur en de locatiedirecteur. De locatiedirecteur is het eerste aanspreekpunt in de school voor leerkrachten en ouders/verzorgers en draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de clusterdirecteur.

Intern begeleider

De Intern Begeleider bewaakt de zorgstructuur van de school en coacht de leerkrachten bij speciale leerlingenzorg. De leerkracht kan de intern begeleider in de zorg over een leerling betrekken en zal de ouders hiervan in kennis stellen. U kunt als ouder ook in gesprek gaan met de IB-er als u dit wenst.

Ondersteunend personeel

Op De Korf is gedurende alle dagen van de week een conciërge en een schoonmaker aanwezig. Zij dragen zorg voor een schone en prettige leefomgeving voor de kinderen. Eenmaal in de week is er een administratieve kracht voor met name de leerlingenadministratie.

Stagiaires

Op de Korf zijn ook stagiaires aanwezig die kennis nemen van ons Jenaplanonderwijs en zich hierin willen bekwamen. Stagiaires staan onder begeleiding van een stagecoördinator en de stamgroepsleider, en stellen zich in de Korfinfo aan u voor. Een stagiair in een stamgroep is iemand die de Pabo (Pedagogische Academie voor Basisonderwijs) volgt, iemand vanuit de opleiding klassen assistent (onderdeel van de studie SPW: Sociaal Pedagogisch Werk) of de opleiding voor creatieve therapie van de HAN (Hogelschool Arnhem Nijmegen). 

De Korf

Postmeestersdreef 27
7328 KM Apeldoorn

telefoon:
055- 533 60 94

e-mail:
directie@dekorfapeldoorn.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep