Identiteit

De Korf is een jenaplanschool op katholieke grondslag.

Een jenaplanschool wordt gekenmerkt door een positief klimaat waarin kinderen op een gezonde manier worden uitgedaagd zich als totale persoon te ontplooien. Onze uitgangspunten zijn gebaseerd op de 20 basisprincipes die door de Nederlandse Jenaplanvereniging (NJPV) zijn vastgelegd. In een jenaplanschool staan onderwijs en opvoeding naast elkaar. Ons motto, vastgelegd in de eerste steenlegging van ons nieuwe gebouw, is dan ook: leven-leren-leven.

Wereldoriëntatie is het hart van ons onderwijs. Door middel van projectonderwijs vanuit de ervaringsgebieden, ontwikkeld door de SLO (Stichting Leerplanontwikkeling), willen we de kinderen de wereld laten ontdekken. De werkvormen die we gebruiken zijn gesprek, spel, werk en viering.

Katholieke identiteit

Alle gezindten zijn welkom op onze school. Wij gaan uit van gelijkwaardigheid van de verschillende geloofsopvattingen.

Het katholieke karakter ziet u terug in de manier waarop stamgroepsleiders, kinderen én ouders met elkaar omgaan. Respect is daarbij een belangrijke waarde en ieders levensopvatting is waardevol (Jenaplan Basisprincipe 9).

Wij zijn een school die verhalen vertellen een wezenlijk aspect vindt in het ontwikkelingsproces van een kind. Daarbij ontbreken de Bijbelverhalen niet. Er is geen vast uur op het rooster voor godsdienstonderwijs. Bidden is geen vast ritueel waar we de dag mee beginnen en eindigen. Eén keer per jaar is in de school een gezamenlijk catecheseproject. Met de parochie hebben we geen directe verbinding. Ouders moeten de eerste communie van hun kind(eren) op eigen initiatief via de kerk laten verlopen. In de stamgroep wordt aandacht besteed aan en tijd ingeruimd voor de kinderen die hun eerste communie hebben gedaan of andere godsdienstige feesten vieren.

De Korf

Postmeestersdreef 27
7328 KM Apeldoorn

telefoon:
055- 533 60 94

e-mail:
directie@dekorfapeldoorn.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep