Onderwijsinhoud

Op De Korf streven we er voortdurend naar de kinderen te laten zien dat wat ze doen en leren, een functie en gevolgen heeft in het dagelijks leven. Elk kind is een uniek wezen. Dit betekent dat elk kind een eigen tempo en mogelijkheden heeft. De leerstof bieden we voor de grote groep gezamenlijk aan, maar waar nodig krijgen kinderen hun eigen leerroute. 

Hieronder volgt systematisch een beknopt overzicht van de onderwijsinhoud, gekoppeld aan de in de wet genoemde ontwikkelingsgebieden. Meer informatie kunt u lezen in onze digitale schoolgids.

Taal

  • Taalonderwijs

Wij werken door de hele school met de methodiek DATplus. Hoofddoel hiervan is om in functionele en levensechte taalgebruik-situaties de kinderen te ondersteunen in de ontwikkeling van de drie taalfuncties ordening, expressie, communicatie.

  • Spreken en luisteren

Taal is een zeer belangrijk middel tot communicatie. We willen die taal dan ook zoveel mogelijk beschouwen als een natuurlijk geheel. We willen de kinderen leren hun zegje te doen: hen mondig maken en emanciperen. Tegelijk besteden we aandacht aan een juiste luisterhouding.

  • Lezen en schrijven

Lezen kan op verschillende manieren worden aangeleerd. Belangrijk daarbij is wel dat het moet aansluiten bij het vragende kind. Niet elk kind is op hetzelfde moment aan lezen toe. Wij werken met de methode ‘Veilig Leren Lezen’, en hebben een eigen dyslexieprotocol voor groep 1 t/m 8. Vanuit de jenaplanvisie werken wij met Connect lezen, Duo lezen, Ralfi lezen en lijn José Schraven.

Het leren schrijven doen de kinderen met de methode ‘Pennenstreken’. Dit is een methode die in groep 3 aansluit bij de letters van ’Veilig leren lezen’.  De kinderen leren gaandeweg de basisschool een vloeiend leesbaar handschrift te ontwikkelen.

  • Spelling

Vooral tijdens de taalopdrachten werken we met levend spellingonderwijs. Per leerjaar worden de spellingscategorieën ingeoefend en wordt zichtbaar opgehangen wat de leerlingen al kunnen en wat geoefend wordt.
Voor kinderen met een individuele lijn gebruiken wij ‘Woordbouw’ of ‘Zuidvallei spelling’.

Rekenen en wiskunde

  • Van jongs af aan leren de kinderen omgaan met rekenkundige en wiskundige begrippen: dik/dun, meer/minder, hoog/laag, voor/achter, enz. In de onderbouw wordt gebruikgemaakt van diverse methodes om aanvankelijk rekenen te ontwikkelen, bijvoorbeeld ‘Kleuterplein’ en ‘Met sprongen vooruit’. 
  • Vanaf groep 3 wordt eveneens met de methode ‘Wereld in getallen’ gewerkt en de bijbehorende computerprogramma’s.
  • Daarnaast gebruiken we verschillende methodes om kinderen op individueel niveau te begeleiden: ‘Maatwerk’, ‘Alles telt’, ‘Met sprongen vooruit’, ‘Somplex’, ‘Kien’, ‘De wereld rond in 80 dagen’, ‘Rekentuin’.

Expressie

In alle groepen wordt aandacht besteed aan expressie in de vorm van muziek en dans, drama, techniek en beeldende vorming. Wij maken gebruik van het projecten- en voorstellingenaanbod van Markant Cultuurwijzer.

Bewegingsonderwijs

Iedere groep krijgt afwisselend spellessen en toestellessen in onze gymzaal, waarbij de kinderen specifieke vaardigheden in een doorgaande lijn aangeleerd krijgen. Naast de vaste gymtijden in de gymzaal geeft de speelzaal gelegenheid tot aanvullend bewegingsonderwijs.

Engels

Bij de Engelse les zijn spreekvaardigheid en luistervaardigheid uitgangspunt. Vanaf groep 6 hanteren we hiervoor onder andere de methode ‘Real English’ en gebruiken we andere bronnen. De leerstof wordt gespreid gegeven over drie schooljaren. Het durven spreken en vertellen staat voorop.

Techniek

Techniekonderwijs vindt plaats in open blokuren en in projecten. Als ervaringsgebied staat techniek in de cyclus van de SLO mappen (stichting leerplanontwikkeling). Er is een diversiteit aan materialen beschikbaar.

Computeronderwijs en gebruik van tablets

Het computergebruik/tabletgebruik binnen onze school/maatschappij ontwikkelt zich steeds verder. In de onderbouw gebruiken de kleuters de computer/tablet om hier spelenderwijs mee om te leren gaan.
In groep 3, 4 en 5 leren de kinderen door teksten te schrijven spelenderwijs om te gaan met Word en Wordart. De kinderen leren ook onder begeleiding en binnen het protocol dat we hanteren internetsites te bekijken.
In de bovenbouw, groep 6-7-8, passen de kinderen in de praktijk in hun werkstukken en teksten datgene toe dat zij hebben geleerd in de middenbouw.  Zij leren onder andere ook het invoegen van plaatjes en het werken met PowerPoint.
Onze school maakt gebruik van digitale schoolborden in elke stamgroep. Het digitale schoolbord is voor alle stamgroepen een aanvulling binnen het leerproces.

Geestelijke stromingen

De kinderen krijgen een aanbod van alle belangrijke wereldgodsdiensten. Zij leren met respect praten over andere geloofsovertuigingen. Dit gebeurt in groep 6, 7 en 8. Hiervoor zijn een aantal mappen ‘geestelijke stromingen’ samengesteld. Gemeenschapsvorming wordt versterkt door regels en waarden te blijven benoemen en vooral door elkaar eraan te durven houden.

Methodiek sociale vaardigheidstraining

Het team heeft behoefte aan een doorgaande en eenduidige manier van aanspreken om de sociale vaardigheden positief te stimuleren. Dit heeft direct invloed op de emotionele ontwikkeling van het kind. Wij hebben gekozen voor de methode ‘Kanjertraining’. Deze training sluit goed aan bij onze jenaplanvisie. Het team is opgeleid en gecertificeerd. Steeds zullen we bezien hoe de ouders bij de methode betrokken kunnen blijven.

De Korf

Postmeestersdreef 27
7328 KM Apeldoorn

telefoon:
055- 533 60 94

e-mail:
directie@dekorfapeldoorn.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep