Maatwerk

De Korf laat elk kind zich zoveel mogelijk ontwikkelen op eigen niveau en naar eigen mogelijkheid. Dat heet onderwijs op maat.

Ook de vorming, dat wil zeggen het mens-zijn in een sociale omgeving, komt op school dagelijks aan bod. Kinderen werken ondanks, of dankzij, hun uniek zijn met elkaar samen. Zo oefenen ze al sprekend, spelend, werkend en vierend de praktijk van alle dag.

De stamgroepsleider weet wat het kind wel of niet aankan en wat wel of geen extra oefening behoeft. Goed onderwijs is in onze ogen dan ook onderwijs dat zoveel mogelijk inspeelt op het individuele kind en zijn plaats in de groep.

Onze school is een plaats waar onderwijs wordt geboden dat het kind uitdaagt, stimuleert en begeleidt naar die vorm van leren die bij het onderwijsniveau en het ontwikkelingsniveau van het kind hoort. Onze school is een plaats waar kinderen en volwassenen leren elkaar een pluim te geven voor goed gedrag, daarnaast elkaar aan te spreken op vervelend, pesterig of storend gedrag. Wij doen dit aan de hand van de Kanjertraining (zie www.kanjertraining.nl).

Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid

Wanneer we in de groep rekening willen houden met het eigen niveau en tempo van de individuele kinderen, betekent dit dat de groep ook zelfstandig moet kunnen werken.

De kinderen moeten inzicht krijgen in de problemen die zich tijdens hun bezigheden kunnen voordoen en vaardigheden ontwikkelen in het oplossen daarvan.

Dit alles betekent niet dat zij aan hun lot worden overgelaten. De kinderen worden stap voor stap wegwijs gemaakt in alle materialen. We bieden structuur aan in spelen en werken, waarbij rekening wordt gehouden met de mogelijkheden van de kinderen: meer of minder gestuurd. Verantwoordelijkheid ten opzichte van het eigen werk groeit in de loop van het ontwikkelingsproces. Coöperatief leren is een begrip.

Onderbouw

Vanaf de onderbouwgroepen 1-2 is een duidelijke lijn opgezet waarbij de kinderen geleerd wordt zelfstandig te werken.  Een van de mogelijkheden is om met behulp van het planbord een keuze te maken voor het keuzeblokuur. Het is de bedoeling de persoonlijke band tussen de stamgroepsleider en het kind te laten groeien en daarnaast zelfstandigheid te ontwikkelen.

Midden- en bovenbouw

In de groepen 3-4-5 en 6-7-8 wordt in het blokuur elke dag gedurende een langere periode óf vooral individueel óf coöperatief gewerkt aan die taken die voor de ontwikkeling van de kinderen belangrijk zijn. Daarnaast werken de kinderen in het keuzeblokuur samen aan techniek met ontwikkelingsmateriaal of aan onderwerpen vanuit wereldoriëntatie.

Binnen het blokuur is ruimte voor extra uitleg. Dit kan zijn omdat een kind bepaalde stof moeilijk vindt, maar het kan ook zijn dat een kind extra uitdaging nodig heeft.

De kinderen werken op vaste momenten aan rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen. In de bovenbouw is daar Engels aan toegevoegd.

Het werken met heterogene groepen (kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar), ervaren we als een prachtige kans om nog meer jenaplangericht te werken.

De Korf

Postmeestersdreef 27
7328 KM Apeldoorn

telefoon:
055- 533 60 94

e-mail:
directie@dekorfapeldoorn.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep