Jenaplanonderwijs

Ons onderwijs heeft als doel de totale vorming van een kind te begeleiden. School en thuis moeten zoveel mogelijk op elkaar afgestemd zijn.

Een mens woont en leeft te midden van anderen. In een werkelijke gemeenschap steunt en helpt men elkaar. Wanneer twee mensen elkaar helpen, groeien ze beiden. Als er regels zijn, zijn die er om anderen te respecteren. Zelfontplooiing is een groot goed, mits dat nimmer ten koste van anderen gaat. Eén van de regels daarbij is:

“Hier doen we niets dat anderen storen kan”.

Grondlegger Peter Petersen stelt op zijn school de opvoeding niet tegenover het onderwijs en er ook niet naast. Hij zegt dat beide geïntegreerd moeten zijn, vanwege de totale ontwikkeling van een kind.

De school en de omgeving moeten zo zijn ingericht dat kinderen zich veilig, geborgen en dus thuis voelen. Tegelijk moeten er voldoende mogelijkheden zijn tot ontplooiing van de totale mens binnen een sociale groep.

Elk lid van de groep draagt verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid binnen de stamgroep en in de klas (schoolwoonkamer). Dit betekent ook dat ze de ruimte netjes en gezellig houden, dat ze mee mogen denken over de inrichting van hun schoolwoonkamer, schooltuin en bouwaula. Zo kan iedereen leren bijdragen aan het ontdekken van drie grote ervaringsgebieden:

  • God
  • Natuur
  • Mens en wereld

De nadruk ligt meer op beleven dan op beleren. Het onderwijs sluit daarom aan op de wereld om ons heen. Als kinderen met zaken komen die op dat moment hun interesse blijken te hebben, kan van daaruit individueel of groepsgewijs wereldoriëntatie plaatsvinden.

Jenaplanonderwijs streeft ernaar om het kind te leren leven. Dit houdt in dat de leerstof niet als doel, maar als middel wordt gebruikt om de wereld te verkennen, hetgeen niet uitsluit dat de talenten van de kinderen zo goed mogelijk ontwikkeld worden.

Het jenaplanonderwijs is een onderwijsconcept waarin theorie en praktijk samenkomen. De theorie is het resultaat van nadenken over vier zaken:

  • In het onderwijs vorm je mensen tot een persoonlijkheid. Wat is dan je gewenste mensbeeld?
  • In het onderwijs vorm je mensen om hen een goede plek in de maatschappij te laten vinden. Hoe is dan je beeld van een gewenste maatschappij?
  • In het onderwijs voed je jonge mensen op. Wat zijn dan je opvoedingsdoelen?
  • In de school geef je onderwijs. Welke doelen, inhouden, middelen en vormen van organisatie gebruik je daarbij?

Basisprincipes

De basisprincipes van het jenaplanconcept (zie www.njpv.nl) doen over alle vier de punten duidelijke uitspraken. Zij zijn de norm van denken en handelen. De normen hebben twee functies:

  • Ze geven een gemeenschappelijke basis van waaruit men wil werken.
  • Ze geven een richting aan voor het denken en handelen om zo dicht mogelijk bij een ideaal te komen.

De jenaplan basisprincipes zijn geordend op basis van uitspraken over het gewenste mensbeeld: uitspraken met wensen betreffende de samenleving en uitspraken over opvoeding en onderwijs. De uitspraken over opvoeding en onderwijs passen natuurlijk bij het mensbeeld: als je dit allemaal over mensen zegt, dan zou je daar ook aan moeten werken in de samenleving, thuis en op school, in en buiten het onderwijs.

In het kader van actief burgerschap en sociale integratie zijn wij blij dat we al zo lang denken over het belang van het bovenstaande. Vanuit deze visie mogen kinderen in een veilige omgeving verschillend zijn en leren op een plezierige en verdraagzame wijze met elkaar om te gaan en iets voor elkaar te betekenen. Waarden en normen worden voorgeleefd binnen de school en daarom is ook onze Korf in brede zin een goede oefenplaats voor de kinderen. In feite zijn burgerschap en sociale integratie geen nieuwe taken. Wij geven er binnen ons jenaplanonderwijs al lang vorm aan als integraal deel van onze pedagogische opdracht en als onderdeel van de sociale en levensbeschouwelijke vorming.

Bij ons op De Korf is er geen specifieke methode voor bovenstaande. Onze grondhouding is gebaseerd op de basisprincipes. Binnen de geestelijke stromingen die in de bovenbouw in een cyclus aan de orde komen, wordt er voldoende aandacht besteed aan de multiculturele samenleving van Nederland. Daarnaast komen de hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting in de projecten aan bod. De rol van de burger wordt zo duidelijk gemaakt op verschillende niveaus.

De Korf

Postmeestersdreef 27
7328 KM Apeldoorn

telefoon:
055- 533 60 94

e-mail:
directie@dekorfapeldoorn.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep